Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ‘UW MAATJE’
De in deze Algemene Voorwaarden omschreven overeenkomst wordt aangegaan tussen een klant en ‘Handels Onderneming Uw Maatje’, vertegenwoordigd door Lilly Thijsseling.

‘Handels Onderneming Uw Maatje’
Westerkamp 36, 9551 BG Sellingen
0599 858 343
info@uwmaatje.nl
Kvk nr : Vermeld op Factuur
Btw identificatie nr : Vermeld op Factuur

Artikel 1 ALGEMEEN
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ‘Handelsonderneming Uw Maatje’ en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ’Uw Maatje’ en een klant.
1.2 De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een gegevensdrager, dan wel kan worden uitgeprint. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen deze algemene voorwaarden voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten kosteloos worden toegezonden.

Artikel 2 HET AANBOD
2.1 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. In het aanbod wordt de prijs van het product inclusief Btw vermeld.
2.2 De afbeeldingen zijn een zo waarheidsgetrouw mogelijke weergave van de aangeboden producten.
2.3 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten op de website en in het aanbod binden ‘Uw Maatje’ niet.

Artikel 3 DE OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in 3.2, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Een aanbod wordt aanvaard door het plaatsen van een bestelling op de website.
3.2 ‘Uw Maatje’ kan zich op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien ‘Uw Maatje’ op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

Artikel 4 RETOURZENDING
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de klant gedurende zeven dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant.
4.2 Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn retourrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan ‘Uw Maatje’ retourneren, volgens de retour procedure vermeld op de site.
4.3 Indien de klant gebruik maakt van zijn retourrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.
4.4 Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal ‘Uw Maatje’ dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het in goede orde ontvangen van de retourzending terugbetalen.

Artikel 5 PRIJZEN EN BETALING
5.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.
5.2 Aanbiedingen hebben een maximale geldingsduur van veertien dagen.
5.3 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief Btw.
5.4 Bij elke bestelling wordt een eigen bijdrage in de verzendkosten van € 6,95 in rekening gebracht. Mochten de verzendkosten lager uitvallen dan worden deze aan de klant terugbetaald.
5.5 Betaling is mogelijk door middel van IDEAL of door vooruitbetaling. Het totaal bedrag dient in het laatste geval te worden overgemaakt op rekening
NL02 KNAB 0254 9942 45 ten name van ‘H.O. Uw Maatje’ te Sellingen.
5.6 De producten worden niet eerder verzonden dan nadat de betaling is ontvangen.
5.7 Bij vooruitbetaling worden de bestelde artikelen zeven dagen gereserveerd. Na vier dagen wordt een herinneringsmail verzonden. Wordt geen betaling ontvangen en wordt niet op de herinnering gereageerd dan wordt de bestelling na genoemde zeven dagen als geannuleerd beschouwd.

Artikel 6 GARANTIE
6.1 ‘Uw Maatje’ staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
6.2 Een door ‘Uw Maatje’, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover ‘Uw Maatje’ kan doen gelden.

Artikel 7 TOEZENDING
7.1 ‘Uw Maatje’ zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
7.2 ‘Uw Maatje’ streeft ernaar binnen vier dagen nadat de betaling is ontvangen tot verzending over te gaan, maar kan dit bij moeilijk leverbare producten niet garanderen.
7.3 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan ‘Uw Maatje’ kenbaar heeft gemaakt.
7.4 ‘Uw Maatje’ verzendt alle bestellingen via PostNL. ‘Uw Maatje’ is niet aansprakelijk voor producten die tijdens de verzending kwijt of beschadigd zijn geraakt. Verzekerd verzenden is mogelijk. Hiervoor dient een toeslag van € 7,50 te worden betaald.
7.5 Bestelde producten kunnen desgewenst tijdens openingstijden bij de winkel van ‘Uw Maatje’ in Sellingen worden afgehaald.

Artikel 8 KLACHTEN
8.1 Klachten moeten zodra de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of per e-mail worden ingediend bij ‘uw Maatje’.
8.2 Op overeenkomsten tussen ‘Uw Maatje’ en een klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
8.3 Klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot http://ec.europa.eu/consumers/odr/ welke zal bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht
door Stichting Geschil Online te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt
dienen te worden aan de betreffende commissie.

Artikel 9 BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS
‘Uw Maatje’ zal er voor zorg dragen dat met informatie en gegevens van vertrouwelijke aard, zorgvuldig wordt omgegaan, zoals voorgeschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID
Indien ‘Uw Maatje’ aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 11 COPYRIGHT
Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen of verspreid zonder toestemming van ‘Uw Maatje’. Foto’s en teksten op deze website zijn eigendom van ‘Uw Maatje’, ‘Magna Fashion’ en/of ‘Luna Serena’.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

 

Onze betaalmethodes: 

Ideal - Paypal -  - Vooruit betalen - Betalen bij afhalen.

En voor onze Belgische klanten : Bank contact

 

VERZENDEN

  • Als verzendkosten in NL hanteren wij een bijdrage van € 6,00
  • Als verzendkosten in BE hanteren wij een bijdrage van € 8,00
  • Wij verzenden onze paketten met Post.nl met de keuze uit levering op uw huisadres of op een afhaal lokatie.

        

Vaste klanten voordeel

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en krijg als eerste het laatste nieuws en prachtige aanbiedingen
Aanmelden
© 2012 - 2024 Uw Maatje | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel